บทเรียนออนไลน์เรื่อง บทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลและดูคลิปวีดีโอให้ครบถ้วน
3.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน/แบบฝึกหัด (5 คะแนน)