บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวางแผนเป็นข้อความ

บทเรียนออนไลน์ วิชา วิทยาการคำนวณ เรื่อง การวางแผนเป็นข้อความ คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน (5 คะแนน) allowfullscreen