โฟลว์ชาร์ต

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวางแผนโดยใช้ผังงาน (Flowchart)

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวางแผนโดยใช้ผังงาน (Flowchart) คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน 1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน  2.ดูคลิปวิดีโอ และเล่นเกม 3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน (10 คะแนน) allowfullscreen แบบทดสอบหลังเรียน