บทเรียนออนไลน์ เรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
2.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลและทำแบบฝึกหัด
3.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(5 คะแนน)