บทเรียนออนไลน์ วัสดุและการออกแบบชิ้นงาน

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ [CAI] วิชา เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) เรื่องวัสดุและการออกแบบชิ้นงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้    เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดว 4.1 ม.3/5  ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน จำนวน 3 บท ดังนี้1.การวิเคราะห์คุณสมบัติ ของวัสดุและลักษณะการใช้งาน2.แหล่งที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ3.การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน allowfullscreen