บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวางแผนโดยใช้ผังงาน (Flowchart)

คำชี้แจงก่อนเข้าเรียน

1.ให้นักเรียนคลิกเข้าสู่บทเรียน ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน 

2.ดูคลิปวิดีโอ และเล่นเกม

3.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน (10 คะแนน)